1. Išduoda Leidimus-higienos pasus verstis ūkine komercine veikla*
 2. Išduoda sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti*
 3. Pagal kompetenciją išduoda statinių projektavimo sąlygas*
 4. Išduoda projektavimo dokumentų higieninės ekspertizės protokolus*
 5. Dalyvauja statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe, pripažįsta statinius tinkamais naudoti*
 6. Pavirtina dirbančiųjų sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą, kontingentus*
 7. Išduoda planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas*
 8. Vertina vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščių atitikimą sveikos mitybos principams. Derina vaikų ugdymo įstaigų valgiaraščius*
 9. Derina pavojaus ir rizikos analizės bei avarijų likvidavimo planus*
 10. Išduoda planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos išvadas
 11. Išduoda planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų išvadas
 12. Patvirtina planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas
 13. Išduoda planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų išvadas
 14. Išduoda leidimus ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus*