Klaipėdos visuomenės sveikatos centras yra (toliau – Centras) yra Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pavaldi ir atskaitinga teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti Klaipėdos apskrityje. Centro paskirtis – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

Institucijos misija

Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, įgyvendinant sveikatos politikos kryptis Klaipėdos apskrityje.

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:

Užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, įgyvendinant sveikatos politikos kryptis

Siekiant strateginio tikslo, užtikrinamas pastovus kokybiškų ir savalaikių administracinių paslaugų teikimas Centre.

Vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, patvirtintu Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-8 (Žin., 2006, Nr. 12-456), vykdoma teisės aktais pavesta valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė, kuria užtikrinama visuomenės sveikatos sauga, ginamos vartotojų teisės paslaugų ir kokybės požiūriu.

Siekiant apsaugoti visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatą nuo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių kenksmingo poveikio arba šio poveikio riziką kiek įmanoma sumažinti, išduodami atitinkami leidimai ūkinei komercinei veiklai, vykdoma licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolė, dalyvaujam teritorijų planavimo ir valstybinės statybų priežiūros procese.

Siekiant mažinti aplinkos keliamą pavojų žmonių sveikatai, dalyvaujama planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procese.

Siekiant sumažinti cheminių medžiagų ir preparatų neigiamą poveikį žmonių sveikatai, atliekamas cheminių medžiagų rizikos vertinimas, vykdoma apsinuodijimų epidemiologinė priežiūrą.

Siekiant efektyviai valdyti užkrečiamųjų ligų epideminį procesą ir operatyviai reaguoti į užkrečiamųjų ligų grėsmes visuomenės sveikatai, vykdoma užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra, nuolat kaupiami, analizuojami ir saugomi duomenys apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus, bendradarbiaujama ir teikiama informacija suinteresuotoms institucijoms.

Siekiant apsaugoti šalies teritoriją nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų įvežimo ir išplitimo, vykdoma pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra ir kontrolė, įgyvendinamos Tarptautinių sveikatos taisyklių nuostatos.

Siekiant sumažinti sergamumą, mirštamumą ir invalidumą nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų, organizuojamas ir kontroliuojamas imunoprofilaktinis darbas.

Siekiant formuoti visuomenės teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną ir gyvenimo kokybę, didinamas visuomenės informuotumas įstaigos veiklos klausimais.

Siekiant tobulinti Centro darbuotojų kvalifikaciją, tobulinami pagrindiniai darbuotojų įgūdžiai (ITT, užsienio kalbas, viešojo administravimo ir kt.), įgyvendinamas projektas „Vakarų Lietuvos regiono visuomenės sveikatos centrų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir mokymai, prisitaikant prie Europos Sąjungos kokybės reikalavimų“.

Siekiant išanalizuoti Europos Sąjungos kruizinių laivų ir keltų būklę sanitarinių sąlygų gerinimo ir užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje, įgyvendinamas projektas „Europos Sąjungos laivų higienos sąlygų gerinimo programos veiksmingumo įvertinimas ir koordinuota užkrečiamųjų ligų kruiziniuose laivuose ir keltuose kontrolė“.